Nápověda menu

Smluvní podmínky pro inzerenty

Smluvní podmínky upravující užívání služby Seznam Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s.

Následující text je “smluvními podmínkami”, jejich odsouhlasením se Zákazník služby Seznam Sklik zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená (dále jen Smluvní podmínky). V případě porušení Smluvních podmínek kterýmkoli Zákazníkem může Provozovatel této služby Seznam Sklik, obchodní společnost Seznam.cz, a.s., uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.

Část 1. Definice

 1. Služba Seznam Sklik je reklamní službou provozovanou společností Seznam.cz, a.s., jež je provozovaná a dostupná na internetové adrese (URL): http://www.sklik.cz. Služba Seznam Sklik umožňuje realizovat reklamu cílenou na klíčová slova.
 2. Inzerátem se rozumí jednotlivé reklamní oznámení ve formě textového inzerátu nebo grafické reklamy zadané do služby Seznam Sklik.
 3. Provozovatelem služby Seznam Sklik je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493 (dále jen “Provozovatel”).
 4. Zákazníkem služby Seznam Sklik je registrovaný uživatel služeb Provozovatele, který je buď současně zadavatel reklamy cílené na klíčová slova nebo jinými podporovanými způsoby na internetových serverech určených Provozovatelem (dále jen “Zákazník”), nebo agentura, jež si pro účely využití služby Seznam Sklik pro své klienty zřídí u Provozovatele na webové stránce www.sklik.cz svůj uživatelský účet (dále jen “Sklik účet”).
 5. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet a na nějž je cílena reklama služby Seznam Sklik; Registrovaným uživatelem Provozovatele se potom rozumí registrovaný uživatel služeb Provozovatele, jemuž bylo pro užití služeb přiděleno zvolené jméno e-mailové adresy a heslo. Registrovaný uživatel Provozovatele je oprávněn pro využití služby Seznam Sklik jako její Zákazník užít pro Sklik účet své zvolené jméno e-mailové adresy a heslo.
 6. Partnerem se rozumí provozovatel webových stránek, v nichž jsou zobrazovány inzeráty služby Seznam Sklik.
 7. Rozhraním se rozumí webové rozhraní přístupné na internetové adrese (URL) www.sklik.cz, jež umožňuje užití služby Seznam Sklik, a to prostřednictvím Sklik účtu.
 8. Servery se rozumí internetové stránky Provozovatele či Partnerů, ve kterých se inzeráty zobrazují v k tomu určených reklamních prostorách jako inzertní sdělení.

Část 2. Pravidla užívání služby Seznam Sklik

 1. Provozovatel se zavazuje na základě stanovených podmínek zobrazovat na Serverech textové inzeráty a grafickou reklamu dle zadání Zákazníka do Rozhraní. Provozovatel Zákazníkovi zpřístupní takovéto Rozhraní na zadávání inzerátů na adrese www.sklik.cz. Zákazník do Rozhraní může zadávat inzeráty a klíčová slova, sdružovat je do sestav a kampaní, nastavovat jim omezení cen a další vlastnosti dle nabídky Provozovatele.
 2. Inzeráty budou následně zobrazeny na Serverech a budou cíleny na klíčová slova zadaná uživateli ve vyhledávačích či na klíčová slova obsažená na konkrétní internetové stránce. Provozovatel je oprávněn nabídnout možnost zobrazovat inzeráty Zákazníka jen na některých Serverech nebo je cílit jinak než na zadaný uživatelský dotaz. Umístění inzerátů na Serverech a jejich grafický vzhled určuje Provozovatel. Provozovatel je oprávněn v rozhraní Skliku rozšířit nastavení kampaní Zákazníka o další servery, které umožní inzerci systému Seznam Sklik, případně nastavení zúžit o takové servery, které nebudou nadále inzeráty systému Sklik zobrazovat. Zákazník je oprávněn následně takovéto rozšíření změnit či omezit.
 3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za tzv. “prokliky”, tedy za jednotlivé kliknutí uživatele na inzerát Zákazníka nebo za jednotlivá zobrazení s tím, že Zákazník je oprávněn zvolit si jeden způsob mezi těmito druhy platby inzerátů. Ceny za proklik nebo za zobrazení, jehož platba bude probíhat za 1000 zobrazení, určí služba Seznam Sklik tak, že nikdy nepřekročí nastavené maximální ceny za proklik nebo zobrazení, které nastaví Zákazník dle svého uvážení z nabídky služby Seznam Sklik. Souhrnná cena účtovaná v týdenním období za prokliky nebo zobrazení jedné kampaně nepřekročí sedminásobek Zákazníkem nastaveného denního rozpočtu kampaně. Rozhodným subjektem pro určení, že proklik nebo zobrazení uživatele na inzerát skutečně nastalo, a určení jeho ceny dle zadaného limitu, je výlučně služba Seznam Sklik.
 4. Platba za užití Seznam Sklik se realizuje prostřednictvím služby Seznam Peněženka. Všechny úhrady za užití služby Seznam Sklik Zákazníky jsou realizovány formou plateb z kreditu Zákazníka v systému Seznam Peněženka.
 5. V případě, kdy systém Seznam Sklik z technických či provozních důvodů nezastaví kampaň Zákazníka před překročením Zákazníkem zvoleného denního rozpočtu či dojde k uskutečnění neplatných prokliků a bude ze strany Provozovatele vyhodnoceno, že uvedené lze přičíst k tíži Provozovatele (resp. technickým omezením systému Seznam Sklik), bude částka přesahující limit denního rozpočtu kampaně poskytována Zákazníkovi ve formě kreditu, a to jeho připsáním na účet Zákazníka vedený v rámci Seznam Peněženky ve lhůtě dvou pracovních dní ode dne, kdy Provozovatel zjistí překročení limitu nebo uskutečnění neplatných prokliků. Při překročení částky se vždy bude připisovat kredit ve výši rozdílu mezi celkově překročenou částkou a částkou odpovídající nastavení maximálního limitu denního rozpočtu kampaně. S ohledem na zamezení spekulací ke škodě Seznam.cz si Provozovatel vyhrazuje právo nevracet Zákazníkovi přečerpanou částku v případě, pokud bude poměr mezi denním rozpočtem a cenou za proklik menší než v nápovědě doporučovaný poměr a klient důvěryhodně nedoloží obchodní či jiné relevantní důvody překročení doporučeného poměru.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit či znemožnit výdej inzerátů Zákazníkovi, který nebude mít v systému Seznam Peněženka dostatečný kredit na úhradu zvolené služby Seznam Sklik. Provozovatel nenese odpovědnost za případy, kdy se inzeráty Zákazníka nebudou zobrazovat z důvodu vyčerpání kreditu Zákazníka v systému Seznam Peněženka.
 7. Součástí těchto smluvních podmínek jsou též Pravidla inzerce a také Pravidla zájmově orientované inzerce (dále jen „Pravidla“), jež se Zákazník odsouhlasením těchto smluvních podmínek zavazuje dodržovat.
 8. Zákazník je plně odpovědný a) za obsah zadaných inzerátů b) za znění zadaných klíčových slov a c) za obsah cílových stránek, na něž se uživatel dostane po kliknutí na inzerát Zákazníka. Provozovatel nenese odpovědnost a) za újmu, kterou Zákazník způsobí inzercí v systému Sklik třetím stranám nebo b) za inzeráty a cílové stránky, které jsou v rozporu s platným právním řádem. Je-li text inzerátu nebo jiná část dat zadaných zákazníkem do Systému Sklik autorským dílem, Zákazník na dobu kampaně bezúplatně poskytuje Provozovateli právo toto autorské dílo užívat všemi způsoby užití, v takové četnosti a rozsahu, které jsou nutné k realizaci kampaně pro Zákazníka.
 9. Provozovatel si v souladu s Pravidly pro inzeráty vyhrazuje právo zablokovat zadaný inzerát i zadané klíčové slovo s udáním i bez udání důvodu, a to zejména u inzerátů, jež by byly v rozporu s ustanovením čl. 2.3 a 2.4 Obchodních podmínek pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., dostupných na internetové adrese (URL) https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/obchodni-podminky/ (dále jen “Obchodní podmínky”). Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníkovi, který porušuje Pravidla či je v rozporu s Obchodními podmínkami, zablokovat sestavu, kampaň nebo celý účet bez dalšího udání důvodu. K zablokování celého účtu může dojít i v případě nadměrného zatěžování systému. Nadměrným zatěžováním je myšleno a) vkládání nadměrného množství dat do systému b) nadměrný počet požadavků na některé z webových rozhraní systému. Provozovatel má právo na drobnou úpravu inzerátu (diakritika, interpunkce, překlepy), který nevyhovuje Pravidlům pro inzeráty, a to i bez upozornění Zákazníka. Provozovatel nemá povinnost upravovat nevyhovující inzeráty.
 10. Přihlašování do systému Seznam Sklik je vázáno na přihlašovací jméno a heslo Registrovaného uživatele Provozovatele. V případě zániku práva Zákazníka používat přihlašovací jméno nemá Provozovatel povinnost nadále Zákazníkovi zpřístupňovat rozhraní systému Seznam Sklik. Zákazník je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě. Pokud Zákazník třetí straně poskytne přístup do svého účtu, je Zákazník odpovědný za to, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je. Zákazník souhlasí, že nebude prokliky nebo zobrazení na své inzeráty realizované systémem Sklik přímo prodávat třetí straně nebo je třetí straně nabízet jako svou službu.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit zobrazování inzerce tzv. duplicitních účtů. Duplicitním účtem se rozumí dva nebo více účtů téhož provozovatele určených pro propagaci týchž webových stránek („webu“) na stejné doméně nebo více stránek na samostatných doménách se stejným nebo zaměnitelným obsahem. Stejný či zaměnitelný obsah webu (tzv. duplicitní obsah) je takový obsah, který je v hlavních rysech totožný či obdobný či běžnému uživateli služeb Seznam.cz bez potřeby podrobnějších znalostí zaměnitelný. Hlavními rysy jsou: a) základní grafická podoba stránek; b) podobné texty; c) totožná osoba či subjekt poskytující služby či provozující cílové webové stránky; d) předmět webu (nabídka zboží či služby a jejich cena je totožná, obdobná či obsahově velmi blízká). Provozovatel si dále vyhrazuje právo zamezit zobrazování inzerce duplicitních webů různých provozovatelů, je-li zřejmé, že se jedná o společné zamýšlené jednání provozovatelů tak, aby dosáhli neoprávněného zvýhodnění prezentovaného webu a/nebo totožného obsahu v systému Sklik na úkor dalších provozovatelů. Označení duplicitních účtů a webů (nebo obsahu) jako zaměnitelných je výhradně na Provozovateli a Provozovatel si vyhrazuje právo inzeráty, které na takový web odkazují, zamítnout, jakož i účty, které jsou duplicitní (v takovém případě Provozovatel zamítne inzerci novějšího účtu); kritériem je míra odlišitelnosti pro běžné uživatele služeb Seznam.cz.
 12. Zákazník není oprávněn v rámci textové inzerce používat označení, které lze považovat za vysoce podobné nebo shodné s ochrannou známkou vlastníka ochranné známky (pokud Zákazník není vlastníkem ochranné známky) a zároveň lze předpokládat, že průměrný spotřebitel bude toto označení spojovat s ochrannou známkou jejího vlastníka.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit zobrazování inzerce, která obsahuje ochrannou známku, jejíž užití je zjevně protiprávní, a protiprávnost takového užití je objektivně jednoznačná.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně zamezit zobrazování inzerce, u níž se dozvěděl o protiprávní povaze v inzerci obsažených informací.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale zamezit zobrazování inzerce, u níž existuje podezření na porušení práv duševního vlastnictví třetích stran, přičemž takovéto zamezení zobrazování inzerce nelze považovat za porušení těchto Smluvních podmínek.
 16. V případě, že vlastník ochranné známky nebo vlastník jinak chráněných označení bude mít za to, že v rámci systému Sklik došlo ke zneužití jeho označení, může se se svým podnětem obrátit na e-mail: sklik@firma.seznam.cz
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit zobrazování inzerce také v případě, že byl upozorněn skupinou spotřebitelů nebo sám vyhodnotil, že inzerce má prvky klamavé reklamy ve smyslu § 2977 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 18. Zákazník může svou účast v systému Sklik ukončit tím, že smaže nebo pozastaví všechny své kampaně. V takovém případě se do jedné hodiny od zastavení kampaní (zpravidla však okamžitě) přestanou zobrazovat inzeráty Zákazníka a nejsou realizovány žádné platby. Zákazník se zavazuje uhradit prokliky nebo zobrazení realizované do jedné hodiny po zastavení kampaní.
 19. Provozovatel si vyhrazuje právo přestat dočasně nebo trvale zobrazovat inzeráty. V souladu s aukčním modelem systému Seznam Sklik (tedy výběr a řazení inzerátů podle součinu vypočtené pravděpodobnosti kliknutí a nastavené maximální ceny) Provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění inzerátu, jeho ceny, pozice, počtu zobrazení a přesného vzhledu.
 20. Provozovatel je oprávněn posílat Zákazníkovi emailová oznámení, která se týkají provozu systému Sklik a systému Peněženka.
 21. Zákazník nesmí provádět operace manipulující s vlastními nebo cizími inzeráty systému Sklik. Zejména je zakázáno robotické klikání na inzeráty, robotické stahování stránek, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takových činností třetí straně. Provozovatel v případě zjištění takových činností může Zákazníkovi zablokovat účet a náhradu vzniklé újmy požadovat právní cestou. Provozovatel aktivně i pasivně brání neplatnému klikání, a chrání tak Zákazníka před neúčinnou reklamou. Provozovatel může zvyšovat kredit Zákazníka, pokud některé jeho zobrazení nebo prokliky zpětně rozpozná jako neplatné. Posouzení, které zobrazení nebo prokliky jsou nebo nejsou neplatné, náleží výhradně Provozovateli s tím, že se Provozovatel zavazuje přihlédnout k argumentům předloženým Zákazníkem.
 22. Provozovatel neručí za zachování dat, která Zákazník zadává do svého Sklik účtu. Provozovatel data o kampaních neposkytne třetí straně, leda svým servisním partnerům pouze pro účely zálohování dat a vývoj systému. Provozovatel nebude konkrétní data z kampaní Zákazníka používat jinak než pro účely technické podpory a globálních analýz. Provozovatel neručí za nepřetržitou dostupnost uživatelského rozhraní systému Sklik pro Zákazníka.
 23. V případě, že Zákazník používá označené BETA verze služby, bere na vědomí skutečnost, že tak jedná na vlastní odpovědnost a Provozovatel nenese odpovědnost za následky užití takovýchto BETA verzí Zákazníkem, jakož ani odpovědnost za případnou újmu, kterou Zákazník sobě či třetím stranám užitím BETA verze způsobí.
 24. Provozovatel nenese odpovědnost za činnost a plnění poskytované třetím stranám Zákazníkem, který je Provozovatelem veden jako “certifikovaná agentura”
 25. Inzerenti jsou povinni pro reklamní sdělení dodržovat Pravidla reklamy dostupná na: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/. Pravidla reklamy se použijí jak na stávající reklamní sdělení, tak i na nově objednané reklamní kampaně. Pokud je reklamní sdělení v rozporu Pravidly reklamy, jedná se o porušení těchto Smluvních podmínek.

Část 3. Čerpání služeb Skliku

Následující dva body se týkají Zákazníků, kteří mají u Provozovatele sjednané placené optimalizační služby na založení a správu kampaní.

 1. Aby mohla být kampaň Skliku založena, musí být Zákazníkem příslušná objednávka, která je sjednána s obchodním zástupcem Provozovatele, uhrazena (tzn. finanční prostředky, musí být pod správným variabilním symbolem připsány na účet Provozovatele ve lhůtě splatnosti objednávky – zálohové faktury) a musí být Provozovateli dodány řádné podklady pro založení. Jestliže budou dodány podklady včas (tj. 5 pracovních dnů před datem spuštění inzerce, které je uvedeno na objednávce), bude kampaň spuštěna v den, který je na objednávce zadán.
 2. Začátek správy kampaně je v den, který je uveden na objednávce, pokud bude mít Provozovatel k dispozici všechny potřebné podklady. Správa kampaně trvá v období uvedeném na objednávce Zákazníka.

Část 4. Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání Seznam Sklik Zákazníkem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníkem nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Zákazníkem při užívání služby Seznam Sklik (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Zákazník užívá službu Seznam Sklik, a jejíchž smluvní stranou je Zákazník, jako subjekt osobních údajů.
 4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 4.2 a 4.3. Smluvních podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 5. Zákazník tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Zákazníkem poskytnuté e-mailové adresy.
 6. Pokud Zákazník předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Zákazník povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Zákazník odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 7. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Část 5. Závěrečná ustanovení

 1. V případech, kdy je Zákazník ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Zákazník, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Záležitosti těmito Smluvními podmínkami a Pravidly pro inzeráty neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami, a příslušnou právní úpravou, tedy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Zákazníkovi vznikne, pokud Zákazník nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Smluvní podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně služby Seznam Sklik či služeb souvisejících se službou Seznam Sklik či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Zákazníku prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Zákazník má právo odmítnout změnu Smluvních podmínek a smazat nebo pozastavit všechny své kampaně. Pokud Zákazník užívá po účinnosti změny Smluvních podmínek i nadále službu Seznam Sklik, má se zato, že přijímá tím změnu Smluvních podmínek.

Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nevíte rady, obraťte se na naše specialisty. 95 % vašich dotazů umíme vyřešit do 2 hodin.