Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Pravidla inzerce Vyhledávání

Pravidla inzerce

Inzerce se musí řídit Ústavou a zákony ČR, Smluvními podmínkami, Pravidly Skliku a Pravidly českého pravopisu. Inzerce ani cílová stránka nesmí poškozovat dobré jméno provozovatele reklamního systému Sklik.

Pokud dojde k porušení pravidel, mohou administrátoři služby Sklik inzerát, hromadný import nebo účet zablokovat, kdykoliv v průběhu samotné inzerce.

Před samotným počátkem inzerce se ujistěte, že se na ni nevztahují pravidla nepovoleného či omezeného obsahu, jako jsou například tabákové výrobky, alkoholické nápoje, on-line hazardní hry, erotika a pornografie.

Obecná pravidla

 • Jednotná pravidla reklamy v partnerské síti Seznam.cz si přečtěte zde:
 • Text musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou povoleny. Nesmí chybět diakritika, velké písmeno na začátku věty a tečka na jejím konci.
 • Slova se nesmí mezi jednotlivými řádky dělit. Text titulku a popisku však může bez nutného ukončení věty navazovat. To se však nevztahuje na kombinovaný formát.
 • V inzerátu se nesmí nadměrně opakovat slova – jedno slovo nebo fráze dvakrát za sebou nebo jedno slovo či fráze čtyřikrát v inzerátu.
 • Textový inzerát nesmí vyzývat ke kliknutí, například frází „klikněte zde“.
 • Text musí dávat smysl i bez uvedení viditelné URL adresy.
 • Inzerát nesmí přímo zmiňovat konkurenci a nesmí být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze.
 • Klíčová slova musí souviset s textem inzerátu a s obsahem cílových stránek.
 • Při využití favicon, je potřeba zajistit, aby se zobrazoval pouze favicon (drobný obrázek), kterým se web prezentuje na záložce prohlížeče nebo v zástupci, a který odpovídá prezentaci daného subjektu provozující webovou stránku.

Jazyk

 • Inzerát nesmí obsahovat vulgární výrazy. Slangová a nespisovná slova jsou povolena.
 • Text inzerátu musí být psán v českém, slovenském, anglickém nebo německém jazyce.
 • Jazyk textu inzerátu musí odpovídat jazyku všech klíčových slov v sestavě. Shoda s jazykem cílové stránky není vyžadována.

Velká písmena

 • Velká písmena jsou v textu inzerátu povolena na začátku vět a vlastních jmen. Také je možné psát velkými písmeny maximálně osmipísmenné názvy produktů a firem, případně iniciálové zkratky a akronymy dle vlastní prezentace na cílové stránce.

Ceny, slevy, akce

 • Veškeré zmínky v textu inzerátu o cenách, cenových garancích, slevách, akcích, nabídkách, půjčkách, případně že je něco zdarma, musí být pravdivé, uvedené přímo na cílové stránce a nepodmíněné.
 • Obecné zmínky nesmí mít více než jeden přívlastek jako například – „skvělé nízké ceny“.
 • Zmínka o dopravě zdarma může být na webu dostupná maximálně na 2 kliknutí z cílové stránky.
 • Pokud inzerát obsahuje informaci o výši půjčky, musí tato částka být zmíněna na cílové stránce. Může být také vyčíslena formou rozsahu výše poskytovaných půjček na cílové stránce.

Interpunkce a speciální znaky

 • Omezený počet znaků musí být dodržen bez vypouštění mezer, čárek nebo jiných znaků.
 • V titulku se nesmí vyskytovat vykřičník, v popisku je možné použít pouze jeden vykřičník.
 • Řádek nesmí začínat interpunkčními znaménky (např. pomlčkou) nebo netypickými či matematickými znaky (např. +).
 • Za tečkou, dvojtečkou, čárkou, otazníkem, středníkem a vykřičníkem je nutné psát mezeru. U pomlčky se dělá mezera po obou stranách, u závorek pouze na vnější straně.
 • Není povoleno prokládání znaků, nadměrná interpunkce a užití emotikonů či nestandardních znaků jako například →, ♣, ¦, ♠ a podobně.
  • Znak ™ (neregistrovaná obchodní značka) můžete u názvu vaší společnosti uvést, pokud takové označení používáte i u názvu vaší společnosti na cílové stránce.
Přizpůsobení inzerce typografickým zásadám.

Zkratky

Zkrácené slovo musí být v daném kontextu jednoznačně srozumitelné.

Při psaní inzerátů povolujeme využití:

 • ustálených zkratek (atd., str., Ing., …)
 • iniciálových zkratek (OSN, MMF, FÚ, …)
 • zkratkových slov (karma, umprum, Čedok, …)
 • akronymů (IKEA, ČEZ, NATO, …)

Viditelná URL

 • Viditelnou URL u ETA inzerátů lze zadávat s diakritikou. Musí obsahovat doménu prvního (cz, eu, com) a druhého řádu (seznam, sklik, novinky).
 • Doména viditelné URL adresy musí korespondovat s doménou cílové stránky.
 • Viditelná URL adresa může obsahovat název podstránky, podsložky nebo slova úzce související s obsahem cílové stránky.

Výjimku v použití odlišné viditelné URL adresy a cílové URL adresy poskytujeme pouze zastupujícím společnostem se speciálním povolením, které používají tzv. zástupné stránky.

Cílová URL

 • Jednotná pravidla reklamy v partnerské síti Seznam.cz pro Obsah cílové stránky: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/obsah-cilove-stranky
 • Obsah cílové stránky nesmí být v rozporu s dobrými mravy nebo jiným způsobem klamavý či nemorální.
 • Cílová URL musí být funkční, v souladu s českými zákony a ústavou ČR. Reklamní kampaň může zakládat pouze provozovatel stránky, na kterou inzerát cílí, nebo jím pověřená osoba. Dále je možné cílit na PR článek inzerenta na webech Novinky.cz, Super.cz, Sport.czProŽeny.cz.
 • Uživatel musí mít možnost se vrátit na předchozí stránku, pomocí tlačítka Zpět.
 • Nesmí být vytvořena pouze za účelem nalákání uživatele na placenou reklamu.
 • Zobrazení obsahu cílové stránky na sociální síti Facebook, musí být veřejně dostupné a nesmí být podmíněno registrací nebo přihlášením.
 • Nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky nebo automaticky spouštět stahování souboru (.pdf, .doc, .avi, .exe, .csv, .xls a jiné) či instalaci software.
 • Zápis cílové URL v inzerátu ve formě složených závorek si vyhrazujeme pro dynamické proměnné v URL.
 • Pokud se v URL nachází mezi složenými závorkami řetězec, který není dynamickou proměnnou, bude celá tato část z URL vynechána. Chybějící řetězec může zapříčinit nefunkčnost cílové URL na straně inzerenta.
Pop-up okna jsou povolena, pokud svým obsahem souvisí s cílovou stránkou.

Sklik Odkazy

 • Platí obecná pravidla pro textové inzeráty, konkrétně pravidla pro titulek inzerátu a cílovou URL.
 • Nelze použít stejný název pro více Odkazů, i když má každý z nich jinou cílovou URL.
 • Text Odkazu musí souviset s obsahem na vstupní stránce reklamy.
 • V Odkazu nedovolujeme využívat výrazy chráněné ochrannou známkou.
 • Každý Odkaz musí vést na jinou cílovou URL.
Základní vlastnosti Odkazů a jejich možnosti naleznete zde

Další informace