Smluvní podmínky Partnerského programu

Smluvní podmínky upravující užívání služby Seznam Sklik Partner poskytované společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Provozovatel“).

Následující text je smluvními podmínkami upravujícími právní vztah mezi Provozovatelem a Partnerem. Odsouhlasením smluvních podmínek se Partner služby Seznam Sklik Partner zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená (dále jen „Smluvní podmínky“). V případě porušení Smluvních podmínek Partnerem je Provozovatel oprávněn uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.

Část 1. Definice

 1. Služba Seznam Sklik je reklamní službou provozovanou Provozovatelem a je provozovaná a dostupná na internetové adrese (URL): http://www.sklik.cz. Služba Seznam Sklik umožňuje realizovat reklamu cílenou na klíčová slova.
 2. Služba Seznam Sklik Partner je reklamní službou provozovanou Provozovatelem, jež je provozovaná a dostupná na internetové adrese (URL): http://partner.sklik.cz. Služba Seznam Sklik Partner umožňuje realizovat reklamu cílenou na obsah internetových stránek provozovaných Partnerem.
 3. Inzerátem se rozumí jednotlivé reklamní sdělení zadané do služby Seznam Sklik v souladu s pravidly této služby.
 4. Partnerem služby Seznam Sklik je registrovaný uživatel služeb Provozovatele a současně poskytovatel reklamního prostoru v rámci jím provozovaných internetových stránek, který si pro účely využití služby Seznam Sklik Partner zřídí u Provozovatele na webové stránce partner.sklik.cz svůj uživatelský účet (dále jen „Sklik Partner účet“).
 5. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě Internet, na nějž je cílena reklama služby Seznam Sklik; Registrovaným uživatelem Provozovatele se potom rozumí registrovaný uživatel služeb Provozovatele, jemuž bylo pro užití služeb přiděleno zvolené jméno e-mailové adresy a heslo. Registrovaný uživatel Provozovatele je oprávněn pro registraci do služby Seznam Sklik užít svou emailovou adresu do Seznam Emailu a k ní zvolené heslo.
 6. Rozhraním se rozumí webové rozhraní přístupné na internetové adrese (URL) partner.sklik.cz, jež umožňuje užití služby Seznam Sklik Partner, a to prostřednictvím Sklik účtu.
 7. Servery se rozumí internetové stránky Partnerů, na kterých se inzeráty zobrazují, a to k tomu určených reklamních prostorech jako reklamní sdělení.
 8. Zákazníkem je inzerent propagující své zboží či služby prostřednictvím služby Seznam Sklik.

Část 2. Pravidla užívání služby Seznam Sklik Partner

 1. Provozovatel se zavazuje na základě stanovených podmínek zobrazovat na Serverech Partnera inzeráty ze systému Seznam Sklik.
 2. Servery Partnera podléhají předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu zamítnout žádost o schválení Partnerových Serverů pro účast v systému Seznam Sklik Partner.
 3. Partner má možnost po přihlášení do Seznam Sklik Partner účtu vygenerovat si reklamní kód určený k vložení na své Servery. Vložením reklamního kódu na Server vymezuje Partner reklamní prostor, který poskytuje Provozovateli pro zobrazení inzertních sdělení.
 4. Provozovatel zpřístupní Partnerovi Rozhraní pro správu Seznam Sklik Partner účtu na adrese http://partner.sklik.cz/. Partner v Rozhraní může vygenerovat reklamní kódy pro vložení na své Servery, sledovat výsledky svých inzertních pozic, požádat o vyplacení provize a dále pracovat s účtem dle možností poskytnutých Provozovatelem.
 5. Umístění inzerátů na Serverech určuje Partner.
 6. Provozovatel je oprávněn měnit vzhled a formu inzertních sdělení dodávaných do reklamních prostorů poskytnutých Partnerem.
 7. Provozovatel je oprávněn zúžit či rozšířit nabídku poskytovaných služeb v rámci systému Sklik Partner. Partner je oprávněn následně takovéto rozšíření změnit či omezit.
 8. Partner je plně odpovědný za obsah Serverů registrovaných do systému Sklik Partner. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Partner způsobí v systému Sklik Partner třetím stranám.
 9. Přihlašování do systému Seznam Sklik je vázáno na přihlašovací jméno a heslo Registrovaného uživatele Provozovatele. V případě zániku práva Partnera používat přihlašovací jméno nemá Provozovatel povinnost nadále Partnerovi zpřístupňovat rozhraní systému Seznam Sklik. Partner je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě. Pokud Partner třetí straně poskytne přístup do svého účtu, je Partner odpovědný za to, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je.
 10. Partner se zavazuje nezakládat a neprovozovat v systému Seznam Sklik Partner dva nebo více účtů.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo přestat dočasně nebo trvale zobrazovat inzeráty. V souladu s aukčním modelem systému Seznam Sklik (tedy výběr a řazení inzerátů podle součinu vypočtené pravděpodobnosti kliknutí a nastavené maximální ceny) Provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění inzerátu, jeho ceny, pozice, počtu zobrazení a přesného vzhledu.
 12. Partner nesmí provádět operace manipulující s inzeráty systému Sklik Partner. Zejména je zakázáno jakékoli vlastní klikání na inzeráty na Partnerově webu či navádění k zobrazení nebo prokliku třetí stranu, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takových činností třetí straně. Provozovatel v případě zjištění takových činností může Partnerovi zablokovat účet a náhradu vzniklé škody požadovat právní cestou, stejně tak může snížit Partnerovi provizi, či ji zcela odebrat. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně Provozovateli s tím, že Provozovatel může přihlédnout k argumentům předložených Partnerem.
 13. Provozovatel neručí za zachování dat, která Partner zadává do svého Sklik Partner účtu.
 14. Provozovatel data z Partnerova účtu neposkytne třetí straně, leda svým servisním partnerům pouze pro účely zálohování dat a vývoje systému. Provozovatel nebude konkrétní data získaná po dobu účasti Partnera v systému Sklik Partner používat jinak než pro účely technické podpory a globálních analýz.
 15. Provozovatel neručí za nepřetržitou dostupnost uživatelského rozhraní systému Sklik Partner pro Partnera, ani za nepřetržité zobrazování inzerátů.
 16. Partner bere na vědomí, že stránky, do kterých bude inzerce vkládána, musí odpovídat Pravidlům pro Partnerské weby.
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat účet Partnera bez uvedení důvodu.
 18. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat účet Partnera, jednal-li Partner v rozporu s právem či dobrými mravy, a to na jakýchkoli službách Provozovatele. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zablokovat účet Partnera, poškozuje-li jednání Partnera Provozovatele, případně eviduje-li Provozovatel závazek Partnera za Provozovatelem z jakéhokoliv titulu, jež by byl po splatnosti. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zablokovat účet Partnera, porušuje-li Partner závažný způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně a správce daně rozhodne, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a to ke dni nabytí rozhodnutí, že je nespolehlivým plátcem.

Část 3. Vyplacení provize:

 1. Partnerovi vzniká za zobrazování a prokliky inzerátů Sklik realizované prostřednictvím jeho Serverů nárok na provizi.
 2. Konečnou výši provize za každý kalendářní měsíc určuje a schvaluje Provozovatel, a to dle interních měřících systémů Provozovatele, které Partner akceptuje a nebude je rozporovat. Do okamžiku schválení provize ze strany Provozovatele se jedná o předpokládaný a tedy nezávazný nárok, jehož výši může Partner sledovat ve svém Partnerském rozhraní.
 3. Po schválení provize Provozovatelem dochází k jejímu přesunu do Klientské zóny Partnera (https://klient.seznam.cz/wallet), v níž je Partner oprávněn s provizí nakládat způsoby, které jsou popsány ve smluvních podmínkách Klientská zóna a Peněženka: https://napoveda.seznam.cz/cz/klientska-zona/smluvni-podminky-klientska-zona-penezenka/
 4. Pokud do 3 kalendářních měsíců po založení prvního webu nedojde k autorizaci Partnera a k fyzickému ověření Partnera a k zadání a ověření bankovního účtu Partnera nebo v této době provize přesáhne částku 10.000,- Kč, dojde ze strany Provozovatele k pozastavení výdeje inzerce na Partnerových Serverech z daného RUS účtu. Po sjednání nápravy bude inzerce opět spuštěna
 5. Partner plně a bez výhrad souhlasí s tím, že Provozovatel vystaví fakturu či daňový doklad jménem Partnera pod vlastní číselnou řadou. Partner se zavazuje, že takovou fakturu či daňový doklad přijme za svou a začlení ji do svého účetnictví či daňové evidence.
 6. Schválení provize ze strany Provozovatele bude prováděno vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po fakturačním období, přičemž fakturačním obdobním je 1 kalendářní měsíc.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit výši Provize vystavením případných dobropisů.
 8. Partner je povinen veškeré vyplacené provize zdanit podle platného znění zákona o dani z příjmu a plátce DPH dále dle platného znění zákona o dani z přidané hodnoty odvést daň na výstupu a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 9. Partner je oprávněn provizi reklamovat, přičemž důvody je povinen sdělit Provozovateli do 10 pracovních dnů ode dne obdržení vyúčtování, jinak jeho právo uplatnit reklamaci propadá. Provozovatel si vyhrazuje 30 pracovních dnů k vyřízení reklamace Partnera.

Část 4. Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání Seznam Sklik Partner Partnerem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Partnera nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Partnerem při užívání služby Seznam Sklik Partner (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Partner užívá službu Seznam Sklik Partner, a jejíchž smluvní stranou je Partner, jako subjekt osobních údajů.
 4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 4.2 a 4.3. Smluvních podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 5. Partner tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Partnerem poskytnuté e-mailové adresy.
 6. Pokud Partner předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Partner povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Partner odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 7. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

Část 5. Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti těmito Smluvními podmínkami a Pravidly pro partnerské weby neupravené se podpůrně řídí aktuálními Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., které jsou dostupné na internetové adrese (URL): http://onas.seznam.cz/cz/reklama/obchodni-podminky/, a příslušnou právní úpravou, tedy zejména Obchodním zákoníkem, v platném znění.
 2. V případech, kdy je Zákazník ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Zákazník, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Partnerovi vzniknou, pokud Partner nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Smluvní podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně služby Seznam Sklik Partner či služeb souvisejících se službou Seznam Sklik a Seznam Sklik Partner či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Partnerovi prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Partner má právo odmítnout změnu Smluvních podmínek a vypovědět smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Partnerem. Pokud Partner užívá po účinnosti změny Smluvních podmínek i nadále službu Seznam Sklik Partner, má se zato, že přijímá tím změnu Smluvních podmínek. Partner uděluje provozovateli právo k užití svých prezentačních materiálů, loga, obchodní firmy či jména či produktů Partnera za účelem umístění v materiálech Provozovatele.
 5. Partner se zavazuje zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích Provozovatele. Za důvěrné informace se považují technologie Provozovatele, reklamní kód, informační materiál a dokumenty související s programem Sklik Partner. Dále se za důvěrné informace považují statistická data týkající se úspěšnosti z partnerského účtu, míra zobrazení a prokliku a jejich cen. Partner může zveřejňovat hrubý příjem, jež mu je Provozovatelem vyplácen.
 6. Platnost těchto Smluvních podmínek je podmíněna jejich odsouhlasením Partnerem.