Smluvní podmínky Partnerského programu

Smluvní podmínky upravující užívání služby Seznam Sklik Partner poskytované společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „Provozovatel“).

Následující text je smluvními podmínkami upravujícími právní vztah mezi Provozovatelem a Partnerem. Odsouhlasením smluvních podmínek se Partner služby Seznam Sklik Partner zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená (dále jen „Smluvní podmínky“). V případě porušení Smluvních podmínek Partnerem je Provozovatel oprávněn uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních podmínkách.

Část 1. Definice

 1. Služba Seznam Sklik je reklamní službou provozovanou Provozovatelem a je provozovaná a dostupná na internetové adrese (URL): http://www.sklik.cz. Služba Seznam Sklik umožňuje realizovat reklamu cílenou na klíčová slova.
 2. Služba Seznam Sklik Partner je reklamní službou provozovanou Provozovatelem, jež je provozovaná a dostupná na internetové adrese (URL): http://partner.sklik.cz. Služba Seznam Sklik Partner umožňuje realizovat reklamu cílenou na obsah internetových stránek provozovaných Partnerem.
 3. Inzerátem se rozumí jednotlivé reklamní sdělení zadané do služby Seznam Sklik v souladu s pravidly této služby.
 4. Partnerem služby Seznam Sklik je registrovaný uživatel služeb Provozovatele a současně poskytovatel reklamního prostoru v rámci jím provozovaných internetových stránek, který si pro účely využití služby Seznam Sklik Partner zřídí u Provozovatele na webové stránce partner.sklik.cz svůj uživatelský účet (dále jen „Sklik Partner účet“).
 5. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě Internet, na nějž je cílena reklama služby Seznam Sklik; Registrovaným uživatelem Provozovatele se potom rozumí registrovaný uživatel služeb Provozovatele, jemuž bylo pro užití služeb přiděleno zvolené jméno e-mailové adresy a heslo. Registrovaný uživatel Provozovatele je oprávněn pro registraci do služby Seznam Sklik užít svou emailovou adresu do Seznam Emailu a k ní zvolené heslo.
 6. Rozhraním se rozumí webové rozhraní přístupné na internetové adrese (URL) partner.sklik.cz, jež umožňuje užití služby Seznam Sklik Partner, a to prostřednictvím Sklik účtu.
 7. Servery se rozumí internetové stránky Partnerů, na kterých se inzeráty zobrazují, a to k tomu určených reklamních prostorech jako reklamní sdělení.
 8. Zákazníkem je inzerent propagující své zboží či služby prostřednictvím služby Seznam Sklik.

Část 2. Pravidla užívání služby Seznam Sklik Partner

 1. Provozovatel se zavazuje na základě stanovených podmínek zobrazovat na Serverech Partnera inzeráty ze systému Seznam Sklik.
 2. Servery Partnera podléhají předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu zamítnout žádost o schválení Partnerových Serverů pro účast v systému Seznam Sklik Partner.
 3. Partner má možnost po přihlášení do Seznam Sklik Partner účtu vygenerovat si reklamní kód určený k vložení na své Servery. Vložením reklamního kódu na Server vymezuje Partner reklamní prostor, který poskytuje Provozovateli pro zobrazení inzertních sdělení.
 4. Provozovatel zpřístupní Partnerovi Rozhraní pro správu Seznam Sklik Partner účtu na adrese http://partner.sklik.cz/. Partner v Rozhraní může vygenerovat reklamní kódy pro vložení na své Servery, sledovat výsledky svých inzertních pozic, požádat o vyplacení provize a dále pracovat s účtem dle možností poskytnutých Provozovatelem.
 5. Umístění inzerátů na Serverech určuje Partner.
 6. Provozovatel je oprávněn měnit vzhled a formu inzertních sdělení dodávaných do reklamních prostorů poskytnutých Partnerem.
 7. Provozovatel je oprávněn zúžit či rozšířit nabídku poskytovaných služeb v rámci systému Sklik Partner. Partner je oprávněn následně takovéto rozšíření změnit či omezit.
 8. Partner je plně odpovědný za obsah Serverů registrovaných do systému Sklik Partner. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Partner způsobí v systému Sklik Partner třetím stranám.
 9. Přihlašování do systému Seznam Sklik je vázáno na přihlašovací jméno a heslo Registrovaného uživatele Provozovatele. V případě zániku práva Partnera používat přihlašovací jméno nemá Provozovatel povinnost nadále Partnerovi zpřístupňovat rozhraní systému Seznam Sklik. Partner je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě. Pokud Partner třetí straně poskytne přístup do svého účtu, je Partner odpovědný za to, že třetí strana souhlasí s těmito smluvními podmínkami a přijímá je.
 10. Partner se zavazuje nezakládat a neprovozovat v systému Seznam Sklik Partner dva nebo více účtů.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo přestat dočasně nebo trvale zobrazovat inzeráty. V souladu s aukčním modelem systému Seznam Sklik (tedy výběr a řazení inzerátů podle součinu vypočtené pravděpodobnosti kliknutí a nastavené maximální ceny) Provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění inzerátu, jeho ceny, pozice, počtu zobrazení a přesného vzhledu.
 12. Partner souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany Provozovatele, která se týkají provozu systému Sklik Partner, jakožto i jiných služeb Provozovatele či třetích osob.
 13. Partner nesmí provádět operace manipulující s inzeráty systému Sklik Partner. Zejména je zakázáno jakékoli vlastní klikání na inzeráty na Partnerově webu či navádění k zobrazení nebo prokliku třetí stranu, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takových činností třetí straně. Provozovatel v případě zjištění takových činností může Partnerovi zablokovat účet a náhradu vzniklé škody požadovat právní cestou, stejně tak může snížit Partnerovi provizi, či ji zcela odebrat. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně Provozovateli s tím, že Provozovatel může přihlédnout k argumentům předložených Partnerem.
 14. Provozovatel neručí za zachování dat, která Partner zadává do svého Sklik Partner účtu.
 15. Provozovatel data z Partnerova účtu neposkytne třetí straně, leda svým servisním partnerům pouze pro účely zálohování dat a vývoje systému. Provozovatel nebude konkrétní data získaná po dobu účasti Partnera v systému Sklik Partner používat jinak než pro účely technické podpory a globálních analýz.
 16. Provozovatel neručí za nepřetržitou dostupnost uživatelského rozhraní systému Sklik Partner pro Partnera, ani za nepřetržité zobrazování inzerátů.
 17. Partner bere na vědomí, že stránky, do kterých bude inzerce vkládána, musí odpovídat Pravidlům pro Partnerské weby.
 18. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat účet Partnera bez uvedení důvodu.
 19. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat účet Partnera, jednal-li Partner v rozporu s právem či dobrými mravy, a to na jakýchkoli službách Provozovatele. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zablokovat účet Partnera, poškozuje-li jednání Partnera Provozovatele, případně eviduje-li Provozovatel závazek Partnera za Provozovatelem z jakéhokoliv titulu, jež by byl po splatnosti. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zablokovat účet Partnera, porušuje-li Partner závažný způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně a správce daně rozhodne, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a to ke dni nabytí rozhodnutí, že je nespolehlivým plátcem.

Část 3. Proplacení provize:

 1. Partnerovi bude vyplacena provize za zobrazení a prokliky inzerátů Skliku realizované prostřednictvím Serverů.
 2. Výši provize určuje Provozovatel dle svých měřících systémů. Partner má možnost sledovat výši aktuálně dosažené provize ve svém Rozhraní. Partner se zavazuje akceptovat výstupy měřících systémů Provozovatele, s tím, má-li důvody pro reklamaci, sdělí tyto Provozovateli ve lhůtě deseti dnů ode dne obdržení vyúčtování, jinak jeho právo uplatnit reklamaci propadá. Provozovatel si vyhrazuje 5 pracovních dnů k vyřízení reklamace Partnera.
 3. Partner je povinen vyplnit veškeré své fakturační údaje v Rozhraní Sklik Partner účtu a tyto údaje udržovat po celou dobu trvání spolupráce ve službě Seznam Sklik Partner aktualizované dle skutečného stavu. Bez jejich vyplnění či bez řádné aktualizace nebude provize vyplacena. V případě opakovaného odeslání provize z důvodu špatně vyplněných fakturačních údajů, či uvedení špatného čísla bankovního účtu, bude výše provize ponížena o bankovní poplatky, které Provozovatel v souvislosti s vrácenou a opakovanou platbou vynaloží. V případě opakovaného chybného uvedení fakturačních údajů nebo čísla bankovního účtu ze strany Partnera nebude provize vyplacena.
 4. Partnerovi bude provize vyplacena na základě vyplněných údajů a k této výplatě bude k dispozici po přihlášení do Rozhraní příslušný doklad.
 5. Partner plně a bez výhrad souhlasí s tím, že Provozovatel vystaví fakturu či daňový doklad jménem Partnera pod vlastní číselnou řadou. Partner se zavazuje, že takovou fakturu či daňový doklad přijme za svou a začlení ji do svého účetnictví či daňové evidence.
 6. Fakturačním obdobím je období jednoho kalendářního měsíce, za předpokladu, že výše provize přesáhne částku 1000,- Kč, u plátců DPH 1000,- Kč bez DPH. V ostatních případech období, za které dosáhne provize právě výše 1000,- Kč a u plátců DPH 1000,- Kč bez DPH.
 7. Provize je Partnerovi přiznána vždy po uplynutí Fakturačního období a vyplacena do 30 dnů od data vystavení dokladu, za předpokladu, že celková dosud nevyplacená provize za takovéto Fakturační období přesáhne částku 1000,- Kč, u plátců DPH 1000,- Kč bez DPH.
 8. Vždy k 31.12. provede Provozovatel úplnou fakturaci a úhradu dosud nevyplacené provize, a to bez ohledu na výši vyplácené částky.
 9. Vždy do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po fakturačním období provede Provozovatel ověření výše provize Partnera.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit výši Provize vystavením případných dobropisů.
 11. Partner je povinen veškeré vyplacené provize zdanit podle platného znění zákona o dani z příjmu a plátce DPH dále dle platného znění zákona o dani z přidané hodnoty odvést daň na výstupu a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Část 4. Závěrečná ustanovení

 1. Partner, kterým je fyzická osoba, dává tímto Provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pokud takovéto osobní údaje Partner do systému Seznam Sklik zadá. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Provozovatele, který se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze serveru Sklik.cz odstranit. V případě odstranění osobních dat na žádost Zákazníka, Provozovatel neodpovídá za dobytnost dat zadaných do Sklik účtu takovýmto Partnerem.
 2. Záležitosti těmito Smluvními podmínkami a Pravidly pro partnerské weby neupravené se podpůrně řídí aktuálními Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., které jsou dostupné na internetové adrese (URL): http://onas.seznam.cz/cz/reklama/obchodni-podminky/, a příslušnou právní úpravou, tedy zejména Obchodním zákoníkem, v platném znění.
 3. V případech, kdy je Zákazník ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Zákazník, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Partnerovi vzniknou, pokud Partner nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto Smluvních podmínek, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.
 6. Partner uděluje provozovateli právo k užití svých prezentačních materiálů, loga, obchodní firmy či jména či produktů Partnera za účelem umístění v materiálech Provozovatele.
 7. Partner se zavazuje zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích Provozovatele. Za důvěrné informace se považují technologie Provozovatele, reklamní kód, informační materiál a dokumenty související s programem Sklik Partner. Dále se za důvěrné informace považují statistická data týkající se úspěšnosti z partnerského účtu, míra zobrazení a prokliku a jejich cen. Partner může zveřejňovat hrubý příjem, jež mu je Provozovatelem vyplácen.
 8. Platnost těchto Smluvních podmínek je podmíněna jejich odsouhlasením Partnerem.