Smluvní podmínky ppcHIT Vyhledávání

Smluvní podmínky aplikace ppcHIT

Podpora nástroje ppcHIT bude 15. května 2018 ukončena.
Tyto smluvní podmínky upravují pravidla užívání aplikace ppcHIT dostupné na URL: http://ppchit.sklik.cz/ (dále jen „Aplikace“), jejímž provozovatelem je společnost Seznam.cz, a.s. a jejímiž uživateli jsou uživatelé služby Seznam Sklik, kteří si pomocí Aplikace sami vytvářejí reklamní kampaň, kterou následně exportují do Seznam Sklik a/nebo do systému Google AdWords (dále jen „Inzerenti“ nebo „Inzerent“).

Následující text je „smluvními podmínkami“, jejich odsouhlasením se Inzerent zavazuje dodržovat pravidla v nich stanovená (dále jen „Smluvní podmínky“).

 1. Aplikace ppcHIT je aplikace, pomocí níž Inzerenti mohou automatizovaně vytvářet reklamní kampaně a exportovat je do Seznam Sklik, a také do systému Google AdWords, a to na základě zadání sady pravidel do Aplikace pro vytvoření reklamní kampaně.
 2. Využívání exportů do Seznam Sklik není zpoplatněno. Využívání exportů do systému Google AdWords je zpoplatněno dle aktuálně platného ceníku (dostupného na URL: http://napoveda.sklik.cz/data/ppchit/#cena) stržením kreditu v kapse Sklik z Peněženky nebo při měsíční fakturaci v případě smluvní spolupráce na základě Smlouvy o spolupráci při inzerci v reklamním systému Seznam Sklik. Inzerent výslovně souhlasí se zasláním faktury – daňového dokladu, ve kterém bude fakturováno, jak za služby Seznam Sklik, tak za export do systému Google AdWords. Fakturačním obdobím je 1 kalendářní měsíc, fakturace probíhá zpětně za uplynulý kalendářní měsíc či jeho část. Den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, kterého se fakturace týká, pokud plnění bude probíhat i v měsíci následujícím, nebo den ukončení reklamní kampaně v daném kalendářním měsíci a to podle toho, který den nastane dříve.
 3. Používáním Aplikace se Inzerent zavazuje zachovávat důvěrnost informací a nezneužít obsah Aplikace pro svůj nebo cizí prospěch.
 4. Používáním Aplikace se Inzerent zavazuje nadměrně nezatěžovat Aplikaci. Nadměrným zatěžováním je myšleno a) vkládání nadměrného množství dat do Aplikace b) nadměrný počet požadavků na některé z webových rozhraní Aplikace.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Inzerentovi přístup k Aplikaci a zablokovat jím zadaný inzerát v těchto případech:

  (i) Inzerent se pokusil narušit stabilitu a chod Aplikace,
  (ii) Inzerent porušil povinnost zachovávat důvěrnost informací a/nebo zneužil obsah Aplikace pro svůj nebo cizí prospěch,
  (iII) Inzerent nadměrně zatěžoval Aplikaci ve smyslu bodu 4 Smluvních podmínek
  (iv) Inzerent využil Aplikaci k nezákonné činnosti nebo k činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem,
  (v) Inzerent se pokusil přihlásit do Aplikace přes účet jiného Inzerenta bez vědomí tohoto Inzerenta, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

 6. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Aplikace, za únik informací o inzerci Inzerenta, za ztrátu a/nebo poškození dat Inzerentem uložených nebo vytvořených v Aplikaci ani za jiné následky vzniklé v důsledku užívání Aplikace. Provozovatel data o reklamních kampaních neposkytne třetí straně, leda svým servisním partnerům pouze pro účely zálohování dat a vývoj systému. Provozovatel nebude konkrétní data z kampaní Inzerenta používat jinak než pro účely technické podpory a globálních analýz.
 7. Inzerent je plně odpovědný a) za obsah zadaných inzerátů b) za znění zadaných klíčových slov a c) za obsah cílových stránek, na něž se uživatel dostane po kliknutí na inzerát Inzerenta. Provozovatel nenese odpovědnost a) za újmu, kterou Inzerent způsobí inzercí třetím stranám nebo b) za inzeráty a cílové stránky, které jsou v rozporu s platným právním řádem. Je-li text inzerátu nebo jiná část dat zadaných Inzerentem do Aplikace autorským dílem, Inzerent na dobu kampaně bezúplatně poskytuje Provozovateli právo toto autorské dílo užívat všemi způsoby užití, v takové četnosti a rozsahu, které jsou nutné k realizaci kampaně pro Inzerenta.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat zadaný inzerát i zadané klíčové slovo s udáním i bez udání důvodu, a to zejména u inzerátů, jež by byly v rozporu s ustanovením čl. 2.3 a 2.4 Obchodních podmínek pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Seznam.cz, a.s., dostupných na internetové URL adrese http://onas.seznam.cz/cz/reklama/obchodni-podminky/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Provozovatel si vyhrazuje právo Inzerentovi, který porušuje tyto Smluvní podmínky zrušit reklamní kampaň a přístup k Aplikaci bez dalšího udání důvodu.
 9. Provozovatel neručí za nepřetržitou dostupnost uživatelského rozhraní Aplikace pro Inzerenta.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo přestat dočasně nebo trvale poskytovat služby Aplikace.
 11. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Inzerentovi vznikne, pokud Inzerent nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách Aplikace pouze proto, že ji nevyužívá.
 12. Provozovatel je oprávněn tyto Smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a to i bez předchozího upozornění Inzerenta.
 13. Nedílnou součástí těchto Smluvních podmínek jsou mimo jiné i veškeré odkazy ve formě tzv. prokliků v textu těchto Obchodních podmínek.
 14. Pravidla inzerce v inzertním systému Seznam Sklik se řídí podmínkami Seznam Sklik dostupnými na URL: http://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/ a Obchodními podmínkami Provozovatele dostupnými na URL: http://onas.seznam.cz/cz/reklama/obchodni-podminky/
 15. V případech, kdy je Zákazník ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Zákazník, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 16. Záležitosti těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí také příslušnou právní úpravou, tedy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 17. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.7. 2015.